Reklamační řád
obr

Stížnost / reklamace

Jméno:
Příjmení:
Ulice, č.p.:
Město:
Telefon:
E-mail:

Název společnosti:
Kontaktní osoba:
Sídlo spol.:
Telefon:
E-mail:
 
Obsah stížnosti / reklamace s uvedením údajů nezbytných pro řešení stížnosti / reklamace.

Tvrzené skutečnosti je klient povinen doložit, je-li to možné, zejména formou kopií dokumentů tvrzené skutečnosti osvědčujících.
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Reklamační řád společnosti LB Brokers s.r.o.

LB Brokers s.r.o.
Luční 615, Jičín 506 01, IČ: 642 57 142
Tel.: +420 603 517 956
E-mail: klient @lbbrokers.cz

 • Společnost LB Brokers vykonává svoji činnost prostřednictvím sítě svých smluvních partnerů s náležitou odbornou péčí.
 • Společnost LB Brokers klade důraz na dlouhodobou odbornou přípravu svých spolupracovníků vázaných zástupců (VZ) a dbá na jejich korektní přístup k zákazníkovi (zájemci o pojištění).
 • Cílem práce společnosti LB Brokers je zabezpečit plnění smluvních závazků vůči svým obchodním partnerům a spolupracujícím VZ, zejména zajistit dlouhodobé plnění individuálních požadavků zákazníků (zájemců o pojištění), jejich očekávání a potřeb.
 • Tento reklamační řád se vydává za účelem vyřízení případných stížností / reklamací na činnost spolupracujících vázaných zástupců (VZ), jednatelů a zaměstnanců společnosti LB Brokers.
 • Tento reklamační řád upravuje postupy podání stížnosti/reklamace ze strany zákazníka (zájemce o pojištění) společnosti LB Brokers s.r.o.
 • Společnost LB Brokers je vždy připravena rychle a vstřícně řešit chyby a technické nedostatky, které při vykonávaní zprostředkovatelské činnosti mohou vzniknout.

 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI / REKLAMACE

lze podat těmito způsoby:

 1. prostřednictvím webových stránek společnosti
 2. elektronickou poštou: klient@lbbrokers.cz
 3. písemnou formou na adresu společnosti
 4. osobně v písemné formě na sídlo společnosti
 5. obrátit se na kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz) v případě podání stížnosti zákazníka/ řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění

Společnost LB Brokers s.r.o. upřednostňuje předkládání stížnosti/reklamace písemnou formou prostřednictvím webových stránek www.lbbrokers.cz a elektronickou poštou.

LB Brokers vede evidenci stížnosti/ reklamaci v Knize stížností a reklamací. Kniha je vedena oddělením správy pojištění.

 

NÁLEŽITOSTI STÍŽNOSTI / REKLAMAC

Zákazník (zájemce o pojištění) je povinen uvést své identifikační údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení,
 • údaje o právnické osobě (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.

Zákazník (zájemce o pojištění) je povinen dále uvést:

 • obsah stížnosti/reklamace s uvedením údajů nezbytných pro řešení stížnosti/reklamace, uvést např. číslo poj. smlouvy, název produktu, o který se jedná, dále uvést co nejúplněji a srozumitelnou formou popis způsobu, jak byl zákazník (zájemce o pojištění) dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či požadavek, jak má být stížnost či reklamace vyřešena.
 • tvrzené skutečnosti je zákazník (zájemce o pojištění) povinen doložit, je-li to možné, zejména formou kopií dokumentů tvrzené skutečnosti osvědčujících.

 

VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI / REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení stížnosti/reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí stížnosti/reklamace společností LB Brokers .

V uvedené lhůtě bude zákazníkovi (zájemci o pojištění) oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu zákazníka (zájemce o pojištění) uvedenou v reklamačním formuláři případně na jeho uvedenou e-mailovou adresu.

V případě, že nelze stížnost/reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost LB Brokers informovat zákazníka (zájemce o pojištění) a písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka (zájemce o pojištění) a doplnění stížnosti/reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení stížnosti/reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů zákazníkem (zájemce o pojištění) na sídlo společnosti LB Brokers.

Pokud zákazník (zájemce o pojištění) není spokojen s vyřízením stížnosti/reklamace, může se písemně obrátit na jednatele společnosti, v daném případě počíná běžet nová 30denní lhůta pro vyřízení stížnosti/reklamace.

 

Opatření proti podvodům a protikorupčnímu jednání

V případě podezření na protikorupční jednání či podvod ze strany VZ, nechť zákazník (zájemce o pojištění) tuto skutečnost nahlásí vedení společnosti.

Tento reklamační řád byl schválen vedením společnosti LB Brokers s.r.o.

V Jičíně dne 1.9.2021

F-LBB/RŘ/2018-4

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2022