Mezinárodní pojištění

Pojištění lodí

Nabízíme sjednání pojištění lodí prostřednictvím našeho obchodního partnera Pantaenius Yachtversicherungen GmbH, který se specializuje na pojištění jachet a plachetnic. Kromě toho lze použít odkaz http://www.pantaenius-group.com/content/2743 pro online sjednání pojištění kauce v případě půjčení lodi.

Pojištění klinických hodnocení a testů.

Tento druh pojištění je nezbytnou součástí provádění klinických testů nebo klinických hodnocení léčivých přípravků. 

Zákonná úprava ČR i EU stanovuje, že klinické hodnocení nebo testy lze zahájit až po uzavření řádného pojištění. Odpovědnost za splnění této zákonné povinnosti je na straně zadavatele klinického hodnocení či testů. Pojištění kryje jednak pacienty na všechna rizika, která jim při účasti na klinických hodnoceních či klinických zkouškách hrozí. Pojištěni jsou rovněž zadavatelé a zkoušející lékaři pro případ jejich odpovědnosti za újmu, která by pacientům mohla vzniknout. Pojištění lze sjednat i s pojišťovnou, která nemá sídlo na území ČR.

OK GROUP umí zprostředkovat toto pojištění ze zahraničí, přičemž se pojistné krytí řídí právním řádem dané země, ve které se budou hodnocení nebo testy provádět. Samozřejmostí jsou dokumenty v místním jazyce.

Pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů

Podstatou pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů je neschopnost generovat příjem/odměnu ze sportovní činnosti, a to buď trvale (tzv. „sportovní smrt“) anebo krátkodobě. V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí.

Pojištění se může týkat:
• individuálního sportovce, přičemž primárním zájmem je náhrada příjmů v případě trvalého ukončení kariéry, náhrada dočasně ušlého příjmu
• sportovního týmu, přičemž může dojít k dočasnému výpadku hráče a tým vyplácí smluvně dohodnutý plat i v případě, že hráč nehraje, anebo může dojít k trvalému ukončení kariéry a s tím je spojená náhrada tržní hodnoty hráče

Pojištěním lze pokrýt:
• případ náhlého úmrtí spočívající v neočekávaného události, která přímo a nezávisle na okolnostech zapříčinila smrt pojištěného
• případ trvalé kompletní fyzické neschopnosti někdy opět provádět sportovní činnost jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
• případ dočasné kompletní fyzické neschopnosti vykonávat sportovní činnost během jednoho nepřerušeného období jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
• léčebné výlohy, repatriace (návrat do vlasti), přičemž jde o rozumné a nezbytné léčebné nebo chirurgické poplatky a náklady na nezbytnou repatriace jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci

Typy pojištění:
• trvalé vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
• dočasné vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
OK GROUP v tomto ohledu aktivně využívá spolupráce se zahraničním pojistitelem Tokio Marine Kiln.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění je určeno nejen pro právnické a fyzické osoby, které poskytují nějakou odbornou službu. Přestože takové pojištění pro některé profese česká právní úprava nevyžaduje, lze zprostředkovat pojištění v zahraničí pro případy, ve kterých je převzetí rizika pojišťovnou na území ČR méně schůdné, anebo pojistné krytí na nestandardní limity pojistného plnění. S ohledem na to, že případné nároky vznesené poškozeným mohou dosahovat významných částek, sjednání pojištění případných pochybení nebo omylů musíme doporučit. Pro tento typ pojištění umíme oslovit pojistný trh Lloyd´s of London.

Pojištění pro případ únosu a výkupného

Tento typ pojištění by měla zvážit každá společnost, jejíž zaměstnanci se zabývají zahraničním obchodem nebo lidé, kteří pracují pro zahraniční společnosti a pracoviště mají ve své zemi původu. Nejen tito lidé mohou být ohroženi únosem, vydíráním nebo požadavkem na výkupné kdekoli na světě. Vydíráním se rozumí požadavek úhrady následující po výhružce zraněním, zabitím nebo únosem pojištěné osoby, popř. poškozením majetku, kontaminací výrobků, vyzrazením obchodního tajemství nebo zničením elektronických dat počítačovým virem. V případě únosu jde o zmocnění se nebo uvěznění pojištěné osoby pro účely požadování výkupného nebo nezákonné zadržování pojištěné osoby při cestování (např. letadlem) pod hrozbou násilí. I s tímto speciálním typem pojištění Vám rádi poradíme a zprostředkujeme nabídku pojištění ze zahraničí.

Pojištění uměleckých děl galerií, muzeí i soukromých sběratelů

Toto pojištění je určeno pro právnické i fyzické subjekty, které vlastní umělecké předměty (např. obrazy, vzácné koberce, sochy, porcelán, keramika, vzácný nábytek) nebo s nimi obchodují. Pojištění lze sjednat na bázi „allrisk“, tj. pojištěná jsou všechna rizika, zejména požár, krádež, vodovodní škody, poškození při transportu. Pojištění však zahrnuje obvyklé výluky spojené s jadernými a válečnými riziky, radioaktivitou, běžným opotřebením, plísněmi apod. Lze připojistit živelní katastrofická rizika, terorismus nebo výstavu pojištěných uměleckých děl. Jsme připraveni vám zprostředkovat návrh řešení, který pochází od upisovatelů a pojišťovacích makléřů registrovaných u Lloyd´s of London.

Pojištění hudebníků a jiných umělců

Hudebníci patří mezi skupinu osob, které jsou při své činnosti závislé na dobrém zdravotním stavu zejména rukou, nohou, hlasivek. V případě zájmu o pojištění smrti následkem úrazu, úrazu jednotlivých částí rukou, nohou, očí, resp. rozšíření pojistného krytí o dočasnou nebo trvalou neschopnost vykonávat tuto profesi následkem úrazu nebo nemoci spolupracujeme se zahraničními partnery a upisovateli.

Hudebníky bude určitě zajímat též pojištění hudebních nástrojů. Pokud budou chtít dát přednost významné mezinárodní značce, jsme připraveni pomoci s pojištěním u LARK MUSIC. https://www.larkmusic.com/eu/

V rámci komplexní řešení pro hudebníky, zvukaře v podobě pojištění hudebních nástrojů, odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a úrazu spolupracujeme s MUSICDOK. https://www.musicdok.com/o-spolecnosti/spolupracujici-organizace/kdo-vas-chrani/

Pojištění vlastnického titulu

Doložení vlastnického či jiného práva k pozemku je nezbytnou součástí žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Většina stavebníků se v této souvislosti spoléhá na výpis z katastru nemovitostí v podobě listu vlastnictví. Stejně tak postupuje převážná část bank, které výstavbu financují.
Vzhledem k určité časové prodlevě a k rostoucí konkurenci na bankovním trhu, banky mnohdy ani nečekají, až bude zástava v jejich prospěch vložena a umožňují čerpat úvěr proti podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru. Přes existenci dobré víry v pravdivost zápisu, katastr negarantuje, že údaje v něm vedené nezbytně odpovídají skutečnosti. Podle odborníků je varující, kolik nabývacích titulů zapsaných v katastru trpí relativní neplatností, popř. dokonce neplatností absolutní. Nejčastějšími problémy jsou např. vadné definice převáděných nemovitostí, podpis neoprávněné osoby, vadná či chybějící plná moc. Dále absence potřebných povolení jde-li o prodej státního majetku, nedodržení zákonného postupu při prodeji obecního majetku, váznoucí skrytá zástavní, předkupní práva či jiná práva odpovídající věcnému břemeni, porušení ustanovení obchodního zákoníku atd. Přitom ztráta či soudní zpochybnění vlastnického práva k předmětné nemovitosti může mít závažné důsledky.
Jednou z možností je pojištění vlastnického práva formou tzv. title insurance (pojištění vlastnického titulu) přes zahraničního pojistitele. V případě zájmu poskytneme další informace.

Pojištění sportovních a kulturních akcí 

V případě jejich nekonání, odpovědnosti organizátora za škodu/újmu vůči třetím osobám. Existuje možnost připojištění výpadku příjmů organizátora akce vlivem nepříznivého počasí (déšť, sníh) a s tím spojené nižší návštěvnosti, dále připojištění vybraných klíčových osobností, jejichž účast má zásadní vliv na úspěšnost akce. Rádi poskytneme podrobnější informace a zprostředkujeme nabídku pojištění ze zahraničí p

o předložení kompletních údajů požadovaných v dotazníku.

Mezinárodní pojištění

Více informací

Mezinárodní pojištění

Pojištění lodí

Nabízíme sjednání pojištění lodí prostřednictvím našeho obchodního partnera Pantaenius Yachtversicherungen GmbH, který se specializuje na pojištění jachet a plachetnic. Kromě toho lze použít odkaz http://www.pantaenius-group.com/content/2743 pro online sjednání pojištění kauce v případě půjčení lodi.

Pojištění klinických hodnocení a testů.

Tento druh pojištění je nezbytnou součástí provádění klinických testů nebo klinických hodnocení léčivých přípravků. 

Zákonná úprava ČR i EU stanovuje, že klinické hodnocení nebo testy lze zahájit až po uzavření řádného pojištění. Odpovědnost za splnění této zákonné povinnosti je na straně zadavatele klinického hodnocení či testů. Pojištění kryje jednak pacienty na všechna rizika, která jim při účasti na klinických hodnoceních či klinických zkouškách hrozí. Pojištěni jsou rovněž zadavatelé a zkoušející lékaři pro případ jejich odpovědnosti za újmu, která by pacientům mohla vzniknout. Pojištění lze sjednat i s pojišťovnou, která nemá sídlo na území ČR.

OK GROUP umí zprostředkovat toto pojištění ze zahraničí, přičemž se pojistné krytí řídí právním řádem dané země, ve které se budou hodnocení nebo testy provádět. Samozřejmostí jsou dokumenty v místním jazyce.

Pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů

Podstatou pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů je neschopnost generovat příjem/odměnu ze sportovní činnosti, a to buď trvale (tzv. „sportovní smrt“) anebo krátkodobě. V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí.

Pojištění se může týkat:
• individuálního sportovce, přičemž primárním zájmem je náhrada příjmů v případě trvalého ukončení kariéry, náhrada dočasně ušlého příjmu
• sportovního týmu, přičemž může dojít k dočasnému výpadku hráče a tým vyplácí smluvně dohodnutý plat i v případě, že hráč nehraje, anebo může dojít k trvalému ukončení kariéry a s tím je spojená náhrada tržní hodnoty hráče

Pojištěním lze pokrýt:
• případ náhlého úmrtí spočívající v neočekávaného události, která přímo a nezávisle na okolnostech zapříčinila smrt pojištěného
• případ trvalé kompletní fyzické neschopnosti někdy opět provádět sportovní činnost jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
• případ dočasné kompletní fyzické neschopnosti vykonávat sportovní činnost během jednoho nepřerušeného období jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
• léčebné výlohy, repatriace (návrat do vlasti), přičemž jde o rozumné a nezbytné léčebné nebo chirurgické poplatky a náklady na nezbytnou repatriace jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci

Typy pojištění:
• trvalé vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
• dočasné vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
OK GROUP v tomto ohledu aktivně využívá spolupráce se zahraničním pojistitelem Tokio Marine Kiln.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění je určeno nejen pro právnické a fyzické osoby, které poskytují nějakou odbornou službu. Přestože takové pojištění pro některé profese česká právní úprava nevyžaduje, lze zprostředkovat pojištění v zahraničí pro případy, ve kterých je převzetí rizika pojišťovnou na území ČR méně schůdné, anebo pojistné krytí na nestandardní limity pojistného plnění. S ohledem na to, že případné nároky vznesené poškozeným mohou dosahovat významných částek, sjednání pojištění případných pochybení nebo omylů musíme doporučit. Pro tento typ pojištění umíme oslovit pojistný trh Lloyd´s of London.

Pojištění pro případ únosu a výkupného

Tento typ pojištění by měla zvážit každá společnost, jejíž zaměstnanci se zabývají zahraničním obchodem nebo lidé, kteří pracují pro zahraniční společnosti a pracoviště mají ve své zemi původu. Nejen tito lidé mohou být ohroženi únosem, vydíráním nebo požadavkem na výkupné kdekoli na světě. Vydíráním se rozumí požadavek úhrady následující po výhružce zraněním, zabitím nebo únosem pojištěné osoby, popř. poškozením majetku, kontaminací výrobků, vyzrazením obchodního tajemství nebo zničením elektronických dat počítačovým virem. V případě únosu jde o zmocnění se nebo uvěznění pojištěné osoby pro účely požadování výkupného nebo nezákonné zadržování pojištěné osoby při cestování (např. letadlem) pod hrozbou násilí. I s tímto speciálním typem pojištění Vám rádi poradíme a zprostředkujeme nabídku pojištění ze zahraničí.

Pojištění uměleckých děl galerií, muzeí i soukromých sběratelů

Toto pojištění je určeno pro právnické i fyzické subjekty, které vlastní umělecké předměty (např. obrazy, vzácné koberce, sochy, porcelán, keramika, vzácný nábytek) nebo s nimi obchodují. Pojištění lze sjednat na bázi „allrisk“, tj. pojištěná jsou všechna rizika, zejména požár, krádež, vodovodní škody, poškození při transportu. Pojištění však zahrnuje obvyklé výluky spojené s jadernými a válečnými riziky, radioaktivitou, běžným opotřebením, plísněmi apod. Lze připojistit živelní katastrofická rizika, terorismus nebo výstavu pojištěných uměleckých děl. Jsme připraveni vám zprostředkovat návrh řešení, který pochází od upisovatelů a pojišťovacích makléřů registrovaných u Lloyd´s of London.

Pojištění hudebníků a jiných umělců

Hudebníci patří mezi skupinu osob, které jsou při své činnosti závislé na dobrém zdravotním stavu zejména rukou, nohou, hlasivek. V případě zájmu o pojištění smrti následkem úrazu, úrazu jednotlivých částí rukou, nohou, očí, resp. rozšíření pojistného krytí o dočasnou nebo trvalou neschopnost vykonávat tuto profesi následkem úrazu nebo nemoci spolupracujeme se zahraničními partnery a upisovateli.

Hudebníky bude určitě zajímat též pojištění hudebních nástrojů. Pokud budou chtít dát přednost významné mezinárodní značce, jsme připraveni pomoci s pojištěním u LARK MUSIC. https://www.larkmusic.com/eu/

V rámci komplexní řešení pro hudebníky, zvukaře v podobě pojištění hudebních nástrojů, odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a úrazu spolupracujeme s MUSICDOK. https://www.musicdok.com/o-spolecnosti/spolupracujici-organizace/kdo-vas-chrani/

Pojištění vlastnického titulu

Doložení vlastnického či jiného práva k pozemku je nezbytnou součástí žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Většina stavebníků se v této souvislosti spoléhá na výpis z katastru nemovitostí v podobě listu vlastnictví. Stejně tak postupuje převážná část bank, které výstavbu financují.
Vzhledem k určité časové prodlevě a k rostoucí konkurenci na bankovním trhu, banky mnohdy ani nečekají, až bude zástava v jejich prospěch vložena a umožňují čerpat úvěr proti podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru. Přes existenci dobré víry v pravdivost zápisu, katastr negarantuje, že údaje v něm vedené nezbytně odpovídají skutečnosti. Podle odborníků je varující, kolik nabývacích titulů zapsaných v katastru trpí relativní neplatností, popř. dokonce neplatností absolutní. Nejčastějšími problémy jsou např. vadné definice převáděných nemovitostí, podpis neoprávněné osoby, vadná či chybějící plná moc. Dále absence potřebných povolení jde-li o prodej státního majetku, nedodržení zákonného postupu při prodeji obecního majetku, váznoucí skrytá zástavní, předkupní práva či jiná práva odpovídající věcnému břemeni, porušení ustanovení obchodního zákoníku atd. Přitom ztráta či soudní zpochybnění vlastnického práva k předmětné nemovitosti může mít závažné důsledky.
Jednou z možností je pojištění vlastnického práva formou tzv. title insurance (pojištění vlastnického titulu) přes zahraničního pojistitele. V případě zájmu poskytneme další informace.

Pojištění sportovních a kulturních akcí 

V případě jejich nekonání, odpovědnosti organizátora za škodu/újmu vůči třetím osobám. Existuje možnost připojištění výpadku příjmů organizátora akce vlivem nepříznivého počasí (déšť, sníh) a s tím spojené nižší návštěvnosti, dále připojištění vybraných klíčových osobností, jejichž účast má zásadní vliv na úspěšnost akce. Rádi poskytneme podrobnější informace a zprostředkujeme nabídku pojištění ze zahraničí p

o předložení kompletních údajů požadovaných v dotazníku.