Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku 

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • movité věci
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • zásoby materiálu, surovin, polotovarů, výrobků
 • peníze a jiné cennosti včetně jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • nedokončené investice

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár a související nebezpečí, tj. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (FLEXA)
 • povodeň nebo záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • náraz dopravního prostředku
 • kouř, aerodynamický třesk
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní nebezpečí, tj. kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel all risk
 • strojní nebezpečí - strojní pojištění all risk - pojištění vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch - pojištění strojů a strojních zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • elektronická nebezpečí - pojištění elektroniky all risk  - pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • vodné, stočné - Pojištění  pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Pojištění přerušení provozu kryje případný výpadek provozované činnosti pojištěného. Pojistné plnění je poskytnuto za finanční ztrátu, která vznikne přerušením nebo omezením provozu v důsledku pojistné události na věci sloužící pojištěnému provozu.

Co je předmětem pojištění?

 • pojištění přerušení provozu lze sjednat pro finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení přerušení provozu)
 • věcnou škodou se rozumí poškození, zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému provozu sjednaným pojistným nebezpečím

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • základní rozsah - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamický třesk
 • povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, voda vytékající z vodovodních zařízení
 • odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
 • v případě uzavření strojního pojištění i strojní nebezpečí

Pro klíčovou strojní technologii doporučujeme sjednat i strojní přerušení provozu - pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, kdy za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování strojů sloužících provozu pojištěného jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

Strojní přerušení provozu je podmíněno současným pojištěním strojů, které se mohou podílet na přerušení provozu – pojištění strojních nebezpečí.

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb) - ušlý zisk z prodeje výrobků nebo zboží, ušlý zisk z poskytovaných služeb, kterého by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo
 • stálé náklady, tj. náklady pojištěného provozu, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění přepravy zásilek je určeno k ochraně zásilek během přepravy na území celého světa.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • zásilku lze pojistit proti všem pojistným nebezpečím, tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena nebo proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, tj. zejména pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené nahodilými událostmi, jako je např. požár, záplava, povodeň, vichřice, nehodou dopravního prostředku
 • škody vzniklé při zřícení skladovacích budov (skladování v průběhu dopravy)
 • škody při nakládce a vykládce
 • odcizení zásilek, loupež
 • vandalismus
 • v případě připojištění je možno např. rozšířit o škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozpadnutím, zapařením, plesnivěním, případně o škody způsobené válečnými událostmi a stávkami apod.

Pojištění lze uzavřít

 • pro každou jednotlivou zásilku - jednorázové pojištění zásilek během přepravy
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva) - hromadné pojištění zásilek

Pojištění strojů

Pojištění sjednávané zpravidla jako all risk –  pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou vyloučena – pojištění je sjednáno pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena. 

Pojištěním je kryto riziko náhlého poškození nebo zničení stroje nebo strojního zařízení.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena (např. náraz, střet, pád věci, vnitřně vzniklé mechanické  a elektrické poruchy, konstrukční, materiálová nebo výrobní vada,   nedostatek vody v parním generátoru,  selhání měřících,   regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, roztržení v důsledku odstředivé síly, přetlak páry, plynu nebo kapaliny či podtlak,  zkrat či jiné působení elektrického proudu (například přepětí, indukce), chyba obsluhy, vniknutí cizího předmětu, živelní nebezpečí, odcizení, vandalismus apod.)

Ke strojnímu pojištění lze dopojistit strojní přerušení provozu:
Pro klíčovou strojní technologii doporučujeme sjednat i strojní přerušení provozu - pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, kdy za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování strojů sloužících provozu pojištěného jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

Strojní přerušení provozu je podmíněno současným pojištěním strojů, které se mohou podílet na přerušení provozu – pojištění strojních nebezpečí.

Co je předmětem pojištění?

 • pojištění přerušení provozu lze sjednat pro finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení přerušení provozu)
 • věcnou škodou se rozumí poškození, zničení věci sloužící pojištěnému provozu sjednaným pojistným nebezpečím

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • strojní nebezpečí

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb) - ušlý zisk z prodeje výrobků nebo zboží, ušlý zisk z poskytovaných služeb, kterého by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo
 • stálé náklady, tj. náklady pojištěného provozu, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění sjednávané zpravidla jako all risk –  pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou vyloučena – pojištění je sjednáno pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena. 

Co je předmětem pojištění?

 • jednotlivě vyjmenovaná elektronická zařízení, nebo soubory výpočetní, komunikační, obrazové a zvukové techniky, měřících a lékařských přístrojů apod.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena – např. vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost
 • formou připojištění je možné krytí i živelních pojistných nebezpečí, odcizení a vandalismu

Stavebně montážní pojištění

Produkt je určen především stavebním a developerským společnostem. Jedná se o allriskové pojištění, které zahrnuje pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Pojištění se vztahuje na věcnou škodu způsobenou všem subjektům, které se podílí na dané stavbě nebo montáži, a na jejich odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.

Co je předmětem pojištění?

 • majetek – budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu
 • stávající stavby a okolní majetek
 • zařízení a vybavení staveniště
 • stavební a montážní stroje a zařízení
 • odpovědnost za škodu

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena - veškeré škody na budovaném díle, škody způsobené při stavební nebo montážní činnosti - náhlé poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla nahodilou událostí, která není v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách vyloučena - pojištění proti všem nebezpečím (živelní události, pády, nárazy, staveništní nehody atp.)
 • odcizení, vandalismus
 • odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací budovaného díla
 • křížová odpovědnost za škody způsobené si navzájem účastníky budovaného díla
 • v případě připojištění je možno např. rozšířit o pojištění finančních ztrát – ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku věcné škody na budovaném díle

Pojištění lze uzavřít

 • pojistná smlouva sjednaná pro konkrétní stavební nebo montážní dílo – smlouva vztahující se na konkrétní přesně specifikované stavební dílo
 • rámcová pojistná smlouva – u této smlouvy si pojistník na začátku určí celkový objem staveb a maximální hodnotu jedné stavby. Do této smlouvy potom spadají všechny stavby, které splňují podmínky rámcové smlouvy

 

Další druhy pojištění

 • Pojištění výstav, pojištění jednorázových akcí
 • Pojištění nekonání akce
 • Pojištění bytových domů

Pojištění majetku podnikatelů

Více informací

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku 

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • movité věci
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • zásoby materiálu, surovin, polotovarů, výrobků
 • peníze a jiné cennosti včetně jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • nedokončené investice

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár a související nebezpečí, tj. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (FLEXA)
 • povodeň nebo záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • náraz dopravního prostředku
 • kouř, aerodynamický třesk
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní nebezpečí, tj. kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel all risk
 • strojní nebezpečí - strojní pojištění all risk - pojištění vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch - pojištění strojů a strojních zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • elektronická nebezpečí - pojištění elektroniky all risk  - pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • vodné, stočné - Pojištění  pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Pojištění přerušení provozu kryje případný výpadek provozované činnosti pojištěného. Pojistné plnění je poskytnuto za finanční ztrátu, která vznikne přerušením nebo omezením provozu v důsledku pojistné události na věci sloužící pojištěnému provozu.

Co je předmětem pojištění?

 • pojištění přerušení provozu lze sjednat pro finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení přerušení provozu)
 • věcnou škodou se rozumí poškození, zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému provozu sjednaným pojistným nebezpečím

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • základní rozsah - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamický třesk
 • povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, voda vytékající z vodovodních zařízení
 • odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
 • v případě uzavření strojního pojištění i strojní nebezpečí

Pro klíčovou strojní technologii doporučujeme sjednat i strojní přerušení provozu - pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, kdy za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování strojů sloužících provozu pojištěného jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

Strojní přerušení provozu je podmíněno současným pojištěním strojů, které se mohou podílet na přerušení provozu – pojištění strojních nebezpečí.

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb) - ušlý zisk z prodeje výrobků nebo zboží, ušlý zisk z poskytovaných služeb, kterého by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo
 • stálé náklady, tj. náklady pojištěného provozu, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění přepravy zásilek je určeno k ochraně zásilek během přepravy na území celého světa.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • zásilku lze pojistit proti všem pojistným nebezpečím, tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena nebo proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, tj. zejména pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené nahodilými událostmi, jako je např. požár, záplava, povodeň, vichřice, nehodou dopravního prostředku
 • škody vzniklé při zřícení skladovacích budov (skladování v průběhu dopravy)
 • škody při nakládce a vykládce
 • odcizení zásilek, loupež
 • vandalismus
 • v případě připojištění je možno např. rozšířit o škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozpadnutím, zapařením, plesnivěním, případně o škody způsobené válečnými událostmi a stávkami apod.

Pojištění lze uzavřít

 • pro každou jednotlivou zásilku - jednorázové pojištění zásilek během přepravy
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva) - hromadné pojištění zásilek

Pojištění strojů

Pojištění sjednávané zpravidla jako all risk –  pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou vyloučena – pojištění je sjednáno pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena. 

Pojištěním je kryto riziko náhlého poškození nebo zničení stroje nebo strojního zařízení.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena (např. náraz, střet, pád věci, vnitřně vzniklé mechanické  a elektrické poruchy, konstrukční, materiálová nebo výrobní vada,   nedostatek vody v parním generátoru,  selhání měřících,   regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, roztržení v důsledku odstředivé síly, přetlak páry, plynu nebo kapaliny či podtlak,  zkrat či jiné působení elektrického proudu (například přepětí, indukce), chyba obsluhy, vniknutí cizího předmětu, živelní nebezpečí, odcizení, vandalismus apod.)

Ke strojnímu pojištění lze dopojistit strojní přerušení provozu:
Pro klíčovou strojní technologii doporučujeme sjednat i strojní přerušení provozu - pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, kdy za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování strojů sloužících provozu pojištěného jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

Strojní přerušení provozu je podmíněno současným pojištěním strojů, které se mohou podílet na přerušení provozu – pojištění strojních nebezpečí.

Co je předmětem pojištění?

 • pojištění přerušení provozu lze sjednat pro finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení přerušení provozu)
 • věcnou škodou se rozumí poškození, zničení věci sloužící pojištěnému provozu sjednaným pojistným nebezpečím

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • strojní nebezpečí

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb) - ušlý zisk z prodeje výrobků nebo zboží, ušlý zisk z poskytovaných služeb, kterého by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo
 • stálé náklady, tj. náklady pojištěného provozu, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění sjednávané zpravidla jako all risk –  pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou vyloučena – pojištění je sjednáno pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena. 

Co je předmětem pojištění?

 • jednotlivě vyjmenovaná elektronická zařízení, nebo soubory výpočetní, komunikační, obrazové a zvukové techniky, měřících a lékařských přístrojů apod.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena – např. vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost
 • formou připojištění je možné krytí i živelních pojistných nebezpečí, odcizení a vandalismu

Stavebně montážní pojištění

Produkt je určen především stavebním a developerským společnostem. Jedná se o allriskové pojištění, které zahrnuje pojištění proti všem pojistným nebezpečím, která nejsou v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Pojištění se vztahuje na věcnou škodu způsobenou všem subjektům, které se podílí na dané stavbě nebo montáži, a na jejich odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.

Co je předmětem pojištění?

 • majetek – budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu
 • stávající stavby a okolní majetek
 • zařízení a vybavení staveniště
 • stavební a montážní stroje a zařízení
 • odpovědnost za škodu

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena - veškeré škody na budovaném díle, škody způsobené při stavební nebo montážní činnosti - náhlé poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla nahodilou událostí, která není v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách vyloučena - pojištění proti všem nebezpečím (živelní události, pády, nárazy, staveništní nehody atp.)
 • odcizení, vandalismus
 • odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací budovaného díla
 • křížová odpovědnost za škody způsobené si navzájem účastníky budovaného díla
 • v případě připojištění je možno např. rozšířit o pojištění finančních ztrát – ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku věcné škody na budovaném díle

Pojištění lze uzavřít

 • pojistná smlouva sjednaná pro konkrétní stavební nebo montážní dílo – smlouva vztahující se na konkrétní přesně specifikované stavební dílo
 • rámcová pojistná smlouva – u této smlouvy si pojistník na začátku určí celkový objem staveb a maximální hodnotu jedné stavby. Do této smlouvy potom spadají všechny stavby, které splňují podmínky rámcové smlouvy

 

Další druhy pojištění

 • Pojištění výstav, pojištění jednorázových akcí
 • Pojištění nekonání akce
 • Pojištění bytových domů