Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Pro koho je určeno?

 • obce, města, městské části a obvody, kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • zařízení bez právní subjektivity – samostatné organizační jednotky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • zařízení s právní subjektivitou:
 • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy, kulturní domy, muzea, galerie)
 • obecně prospěšné společnosti (zájmové a sportovní spolky, nadace, vědecké a výzkumné ústavy, charity, občanská sdružení)
 • obchodní společnosti poskytující služby pro obyvatelstvo (technické služby, vodovody a kanalizace včetně čističek vod)
 • školská zařízení (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední školy)
 • univerzity a vysoké školy zřizované státem
 • zdravotnická zařízení zřizovaná městy a kraji

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • movité věci
 • zásoby materiálu, surovin, …
 • finanční prostředky (peníze) a jiné ceniny vč. jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • nedokončené investice
 • přeprava vlastních věcí
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • pojištění jednorázových akcí - kulturní a sportovní akce, výstavy
 • dle individuální poptávky klienta …

 

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

Majetkové pojištění

 • požár a související nebezpečí, tj. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (FLEXA)
 • povodeň nebo záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • náraz dopravního prostředku
 • kouř, aerodynamický třesk
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní nebezpečí, tj. kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel all risk
 • strojní nebezpečí - strojní pojištění all risk - pojištění vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch - pojištění strojů a strojních zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • elektronická nebezpečí - pojištění elektroniky all risk  - pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • vodné, stočné - Pojištění  pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení

Pojištění odpovědnosti

 • obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti právnické osoby za újmu, škodu vzniklou třetí osobě
 • D&O – odpovědnost členů orgánů společnosti
 • odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Jaká nebezpečí jsou například kryta?

 • škody a újmy vzniklé na zdraví třetích osob
 • škody vyplývající z držby nemovitosti
 • škody vzniklé v souvislosti s výkonem obecně prospěšných činností a jiných aktivit v působnosti obce
 • finanční škody vyplývající ze škod či újmy na životě, zdraví a věci
 • škody za vadný výrobek, případně za vadně provedenou práci
 • škody na věcech převzatých, pronajatých, vypůjčených
 • náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění
 • peněžité náhrady nemajetkové újmy
 • čisté finanční škody
 • škody vzniklé při plnění pracovních povinností zaměstnance
 • škody způsobené členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti, kteří mají rozhodovací pravomoci – škody v důsledku nedbalosti, chyby, porušení povinnosti plynoucí z výkonu funkce, pokuty, penále, odškodnění společnosti, náklady právního zastoupení
 • křížová odpovědnost čili pojištění vzájemných nároků pojištěných
 • nahodilé poškození životního prostředí, kdy hrozí bezprostřední škoda nebo újma jiné osobě
 • odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí
 • škody, újmy způsobené zastupitelem v souvislosti s jeho výkonem funkce

Pojištění měst a obcí

Více informací

Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Pro koho je určeno?

 • obce, města, městské části a obvody, kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • zařízení bez právní subjektivity – samostatné organizační jednotky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • zařízení s právní subjektivitou:
 • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy, kulturní domy, muzea, galerie)
 • obecně prospěšné společnosti (zájmové a sportovní spolky, nadace, vědecké a výzkumné ústavy, charity, občanská sdružení)
 • obchodní společnosti poskytující služby pro obyvatelstvo (technické služby, vodovody a kanalizace včetně čističek vod)
 • školská zařízení (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední školy)
 • univerzity a vysoké školy zřizované státem
 • zdravotnická zařízení zřizovaná městy a kraji

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • movité věci
 • zásoby materiálu, surovin, …
 • finanční prostředky (peníze) a jiné ceniny vč. jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • nedokončené investice
 • přeprava vlastních věcí
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • pojištění jednorázových akcí - kulturní a sportovní akce, výstavy
 • dle individuální poptávky klienta …

 

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

Majetkové pojištění

 • požár a související nebezpečí, tj. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (FLEXA)
 • povodeň nebo záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • náraz dopravního prostředku
 • kouř, aerodynamický třesk
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní nebezpečí, tj. kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel all risk
 • strojní nebezpečí - strojní pojištění all risk - pojištění vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch - pojištění strojů a strojních zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • elektronická nebezpečí - pojištění elektroniky all risk  - pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • vodné, stočné - Pojištění  pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení

Pojištění odpovědnosti

 • obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti právnické osoby za újmu, škodu vzniklou třetí osobě
 • D&O – odpovědnost členů orgánů společnosti
 • odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Jaká nebezpečí jsou například kryta?

 • škody a újmy vzniklé na zdraví třetích osob
 • škody vyplývající z držby nemovitosti
 • škody vzniklé v souvislosti s výkonem obecně prospěšných činností a jiných aktivit v působnosti obce
 • finanční škody vyplývající ze škod či újmy na životě, zdraví a věci
 • škody za vadný výrobek, případně za vadně provedenou práci
 • škody na věcech převzatých, pronajatých, vypůjčených
 • náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění
 • peněžité náhrady nemajetkové újmy
 • čisté finanční škody
 • škody vzniklé při plnění pracovních povinností zaměstnance
 • škody způsobené členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti, kteří mají rozhodovací pravomoci – škody v důsledku nedbalosti, chyby, porušení povinnosti plynoucí z výkonu funkce, pokuty, penále, odškodnění společnosti, náklady právního zastoupení
 • křížová odpovědnost čili pojištění vzájemných nároků pojištěných
 • nahodilé poškození životního prostředí, kdy hrozí bezprostřední škoda nebo újma jiné osobě
 • odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí
 • škody, újmy způsobené zastupitelem v souvislosti s jeho výkonem funkce